ماده۱- مؤسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار به شماره ثبت ۴۱۶۰۵ و شناسه ملّی ۱۴۰۰۶۷۵۸۵۴۵ که به موجب مجوز کانون وکلای دادگستری تشکیل شده است؛ در مواردی که حل اختلاف به این مؤسسه ارجاع داده می ­شود، هزینه های داوری مطابق این آیین ­نامه محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده۲- هزینه ثبت دادخواست داوری در مؤسسه، در داوری داخلی ۵/۰۰۰/۰۰۰  (پنج میلیون) ریال و در داوری بین ­المللی معادل یورو می­ باشد. هزینه ثبت دادخواست داوری هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل استرداد است.

ماده ۳- هزینه اداری در داوری داخلی براساس جدول (الف) و در داوری بین­ المللی براساس جدول (ب) تعرفه پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۴- حق ­الزحمه داور در داوری داخلی براساس جدول (ج) و در داوری بین­ المللی براساس جدول (د) تعرفه پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که طرفین و داور یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق­ الزحمه داوری توافق کرده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.

تبصره ۲– مجموع حق الزحمه داوری در داوری سه نفری به نسبت ۴۰ درصد برای سر داور و ۳۰ درصد برای هریک از داوران اختصاصی طرفین تسهیم خواهد شد .

ماده ۵- در صورتی که هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه­ ها خودداری کند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد و مادام که هزینه­ های مقرر پرداخت نشده، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.

ماده ۶- هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه برای کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

ماده ۷- هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه ­های جدیدی از قبیل کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند، مؤسسه هزینه های مربوط را با رعایت عرف و رویه ذیربط تعیین می ­کند و پرداخت آن بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد مگر آنکه طرفین یا داوران ترتیب دیگری را توافق کرده باشند. در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه اخذ روادید و پرداخت فوق­ العاده روزانه داوران بالمناصفه بر عهده طرفین است.

ماده ۸- هزینه ­های داوری در مورد ادعای متقابل، براساس جداول و پیوست این آئین نامه محاسبه و دریافت می شود.

 

 

ماده ۹- حق­ الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نبوده یا تعیین ارزش خواسته ممکن نباشد، مطابق قرارداد داوری   ( منظور موافقت نامه داوری است که فی مابین موسسه ، داور منتخب و أصحاب داوری تنظیم و امضا می شود ) تعیین و دریافت می شود؛ چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق­ الزحمه کمتر یا بیشتری داشته باشد، مؤسسه هزینه معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین می­ کند که پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفین است.

ماده ۱۰- هزینه­ های داوری می­ بایست به حساب اعلامی از سوی مؤسسه، پرداخت گردد.

ماده ۱۱- در صورتی که پرونده با استرداد دعوی یا براساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود، مؤسسه می­ تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه ­های داوری را تعیین و دریافت کند و در صورتی که از محل پرداخت ­های طرفین مازادی وجود داشته باشد، به پرداخت کننده مسترد می شود.

ماده ۱۲- هزینه­ های داوری و کارشناسی در دعاوی خاصی که از پیچیدگی ­های حقوقی، فنی و تخصصی برخوردارند، متناسب با کیفیت و نوع و حجم کار، توسط مؤسسه تعیین می­ گردد.

ماده ۱۳- هزینه ­­های داوری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فضای مجازی، مشمول این آئین­ نامه است و در صورتی که هزینه­ های اضافی لازم باشد، در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، توسط مؤسسه تعیین و دریافت می­ شود.

ماده ۱۴- هزینه ­های داوری در پرونده ­هایی که مؤسسه به اتفاق سایر مراکز یا مؤسسات داوری یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اعم از ایرانی و خارجی انجام می­ دهد، حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات تعیین و دریافت می­ شود.

ماده ۱۵- نحوه تسهیم هزینه ­ها و مسؤولیت پرداخت آن توسط طرفین یا یکی از آنها در رأی داوری تعیین خواهد شد و در صورتی که در این خصوص ترتیبات خاصی بین طرفین مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل می­ شود.

 

این آیین ­نامه در ۱۵ماده توسط هیأت مدیره مؤسسه تأیید و تصویب گردیده است.

جدول ب - هزینه های اداری در داوری بین المللی

جدول الف - هزینه های اداری در داوری داخلی

جدول د - حق الزحمه داور منفرد در داوری بین المللی

جدول ج - حق الزحمه داور منفرد در داوری داخلی

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید
۰۲۱۲۲۵۶۵۵۱۴

فهرست
با ما در تماس باشید