فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشد:

۴- هیأت داوری : هیأتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل می شود .

ماده ۴ ـ وظایف شورا به شرح زیر می باشد :

۱۲ ـ انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق الزحمه آنان .

ماده۳۷ ـ هیأت داوری متشکل از سه عضومی باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود،هر یک عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی می باشد .

تبصره ۱ ـ ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود .

تبصره ۲ ـ مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دره دیگر بلا مانع است.

تبصره ۳ ـ هیأت داوری دارای دبیر خانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد .

تبصره ۴ ـ بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود .

تبصره ۵ ـ آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد .

فهرست
با ما در تماس باشید